49. rovnoběžka

Vycházíme z nejzazšího místa České Kanady, renesančního skvostu Slavonic a po 49. rovnoběžce směřujeme na západ do  Kanady. Zanedlouho se dostáváme do samého srdce České Kanady,  míjíme Trojmezí, hrad Landštejn, Holubnik, pamětní místo Járy Cimrmana, kde se zastavil a kochal pohledem na Landštejn, přecházíme starou obchodní stezku do  Vídně.

Pokračujeme přes Mýtinky, kde nepochybně byla ona proslavená Hospoda na Mýtince, přes paulánský Klášter ve směru na Novou Bystřici, kde se nachází cílová stanice úzkokolejné dráhy. Mineme nejsevernější bod Rakouska u hotelu Peršlák a rázem nás rovnoběžka uvede na nádvoří pivovaru Regent v Třeboni.

A jakoby ta 18°Prezident byla málo, je další trasou rovnoběžky Budějovický Budvar. Unikátní!…. 2 pivovary na jedné rovnoběžce. Z těch piv je třeba se trochu vyléčit, proto dalším průsečíkem rovnoběžky jsou Lázně Sv. Markéty v Prachaticích a potom hodně čerstvého vzduchu Šumavy. V Německu projdeme Horní Falc přes Regensburg (Řezno) a jsme ve Štrasburku, Francouzi prezentovaném jako hlavní město Evropy, sídlo Evropského soudu pro lidská práva, město vysokého školství, katedrály Notre Dame a cyklostezek. Dále pokračujeme přes Paříž a Atlantik, do něhož se vlévá část vod z České Kanady (přes Labe a Severní moře). Vplouváme do zálivu Sv. Vavřince a jsme v Kanadě. Přes Toronto procházíme územím Kanady po 49. rovnoběžce přímo do Vancouveru. 

Ano, to byla stručná výprava po 49. rovnoběžce, na jejíž hraně leží jak celé území Kanady, tak i České Kanady.

Řekneme-li Kanada, připomínáme tím dva historické vlivy, tedy Anglii a Francii a také to, že v čele konstituční monarchie stojí královna Alžběta II. To je tradice, která zbyla z dob, kdy byla Kanada britskou kolonií.  Kanada je dále součástí Britského společenství, stejně jako např. i jeden z nejmenších územních celků ostrov Malta o velikosti cca 300 km2 srovnatelný svojí velikostí s územím České Kanady. 

Druhá kanadská větev je frankofonní. Francouzština převládá zejména v provincii Quebeck, do společenství frankofonních zemí patří mimo jiné i 2. nejmenší stát na světě, kterým je s rozlohou  necelých 2 km2 Monako. Francouzský vliv zde přetrvává z doby kolonizace území Kanaty.

Tím jsme dokončili myšlenkový tok, ze kterého nám vyplývá, že Česká Kanada má prostřednictvím Kanady průnik do zemí Commonwealthu a zemí Frankofonie a dále jejich prostřednictvím i k Maltézským rytířům.

Doplníme-li tuto geopolitickou rozvahu trochou historie, uvidíme, že jsou zde i jiné dosud neobjevené souvislosti 49. rovnoběžky.    

Přes Horní Falc a Fridricha Falckého se dostáváme k Alžbětě Stuartovně, dceři anglického krále Jakuba I., a prostřednictvím Fridricha Falckého ke snaze zamezení vlivu Habsburků na českou korunu. Že se to nepovedlo, si dodnes pamatujeme z učebnic letopočtem 1620 a legendou o zimním králi. Syn Fridricha Falckého byl Ruprecht Falcký, vévoda z Cumberlandu a dcerou  Žofie Falcká, která se později stala matkou prvního anglického krále z hannoverského rodu - Jiřího I., od něhož se dodnes odvozuje následnictví britského trůnu.

Snad stojí za připomenutí, že roku 1620 předcházela pražská defenestrace a že z okna vyhozený Vilém Slavata později po defenestraci odjíždí za císařem Ferdinandem, vyprosil u něj, aby císařská vojska generála Dampiérra nedobývala Jindřichův Hradec plný vzbouřenců podobojí (utrakvistů), a ušetřila ho. Vlivný Slavata byl následně od roku 1621 říšským hrabětem, od r.1622 tajným radou a v roce 1627 nejvyšším číšníkem. V období 1623-28 nejvyšším komorníkem království, od roku 1628 nejvyšším kancléřem. V roce 1629 získal všechny výsady rožmberského a hradeckého rodu (vladařství, první místo na sněmu po knížatech) a r.1643 obdržel Řád zlatého rouna.

Je také faktem, že  vojevůdce a vědec Ruprecht Falcký se stal námětem knihy Charlese Spencera, bratra zesnulé britské princezny Diany.  Ruprecht strávil největší část života jako voják a námořník. Po smrti Karla I. byl jmenován vrchním velitelem královských sil a poté viceadmirálem ve službách Karla II.. Plavil se převážně v mořích Karibiku, Jižní Ameriky a Afriky. Následně bojoval v čele anglické královské flotily ve třetí anglicko-nizozemské námořní válce, která skončila v roce 1667 vystoupením Anglie z války a uzavřením míru. Přes nepříliš slavný konec bojů byl Ruprecht v Anglii oslavován jako hrdina. Jako držitel obchodního monopolu u Hudsonova zálivu v Britské Kolumbii se stal prvním guvernérem Hudson Bay Company. Toto území se dodnes jmenuje Rupertova země. Prince narozeného na Pražském hradě připomíná v Kanadě také Rupertova řeka, vtékající do Rupertova zálivu.  

"Zaujala nás šíře Ruprechtových zájmů – vojenství, umění, jazyky, námořnictví, obchodní schopnosti i zaujetí pro vědu. Poté, co absolvoval nesmírně bolestivou trepanaci lebky, začal ihned vymýšlet nové nástroje, které by utrpení pacientů zmírnily. Tady nelze nevzpomenout Járy Cimrmana, uvědomíme-li si, že se Ruprecht téměř stal českým králem. Nevyšlo to jen o jediný hlas…", řekl český velvyslanec v Londýně Jan Winkler.

Společnost Hudsonova zálivu je jednou z nejstarších obchodních společností na světě. Ovládala podstatné území dnešní Kanady, které neslo název „Rupertova země“ Její území obsahovalo podstatnou část území dnešních provincií Quebeck, Ontario, Manitoba, Nunavut.

Vlivná postva tajného rady Viléma Slavaty, jeho konspirace a tajné schůzky by mohly mnohé napovědět. Jeho syn, Adam Pavel Slavata, pán na Bystřici,  nechal v roce 1626 znovu vystavět Klášter Paulánů, vypálený  Adamity v roce 1533. Do dnešního dne zůstal z konventu Paulánů u kostela Nejsvětější Trojice pouze stavebně cenný chrám. O Adamu Pavlu Slavatovi je také známo, že své srdce chtěl navěky zanechat v regionu a fakticky jej zanechal.

Stejně tak by mohl mnohé napovědět zřejmě ne dosud zcela probádaný archiv badatele Járy da Cimrmana, jehož pohyb je zaznamenán jak  v zemích Britského společenství, tak v Paříži i za oceánem. Stejně tak jsou zřetelné jeho stopy v regionu České Kanady. Určitě nikoli  nazdařbůh se Cimrman spojil s dalším velikánem G. Bellem, kanadským vynálezcem telefonního přístroje.

Také nikoli náhodou vznikla v Jindřichově Hradci fakulta managementu (nyní VŠE) , která by mohla převzít koordinační a manažerskou roli v regionu a rozvinout ve prospěch regionu České Kanady a Jindřichohradecka to jemné předivo vztahů s Kanadou, zeměmi Commonwealthu a Frankofonie.

A to ještě nevíme, co vše obsahuje truhla badatele Járy Cimrmana. Z těchto pohledů můžeme vnímat region zcela jinak, např. jako klidové a historicky neutrální území v dějinném tření zemské desky germánské se slovanskou, ale i jako snahu tajného rady a poté jeho syna Adama k začlenění  dnešních kanadských provincií k mateřské, České Kanadě v tajné souhře s bojovným Ruprechtem Falckým, vévodou z Cumberlandu.

Archivy jenom velmi zřídka odkrývají vyšší mocenské zájmy.  Mohli bychom se dovědět také to, že Českou Kanadou je Kanada, tedy země Prince Ruperta a naše domácí Česká Kanada měla být jenom Slavatovou víkendovou zahrádkou.

Mimo tato fakta a hypotetické konstrukce je území České Kanady skutečně půvabné a v každém okamžiku nabídne neskutečné přírodní scenérie. Jen oči je třeba mít otevřené, dýchat tu krajinu a vnímat ji.