Přírodní rezervace

 

 • LUH u Telče 

 • ŠTAMBERK

 • VELKÝ PAŘEZITÝ

 • DOUPSKÝ A BAŽANTKA

 • ROŠTEJNSKÁ OBORA

 • RAŠELINIŠTĚ KALIŠTĚ

 • V LISOVECH

 • STARÉ JEZERO - 128 ha, - Oblast rybníka s velkým množstvím ostrovů přechází ve slatiniště. Je útočištěm velkého množství ptáků. Hnízdí zde například potápka černokrká, pochop rákosní, chřástal vodní či racek chechtevý. Z flóry zde můžeme vidět rákos obecný, puškvorec obecný či zábělník bahenní. (více: u obce Chlum)  

 • RAŠELINIŠTĚ PELE

 • LOSÍ BLATO 

 • FABIÁN (22,81 ha) - Přirozené porosty podhorských acidovilních a ochuzených květnatých bučin s charakteristickým bylinným podrostem a druhově početnou avifaunou. Smíšený les na hřbetu a svazích vrchu Homolka. Porosty v jádru přírodní rezervace byly ponechávány bez zásahu již mnoho desetiletí před vyhlášením ochrany.

 • HADÍ VRCH (13,3678 ha) - Bývalé balvanité pastviny s acidofilními všesovitými společenstvy a s rozsáhlými a vitálními porosty jalovce obecného. Lokalita je významná i z důvodu vysoké estetické hodnoty krajiny. Balvanitý hřbet a svahu vrchu Výhon se nachází severozápadně nad výbalou obcí rajchéřov, 2 km od obce Navary u Starého Města pod Landštejnem.

 • KRVAVÝ A KAČLEŽSKÝ rybník (383,5454 ha, OP 229,1567 ha) - Rybníky s rákosinami, rašelinnými a vlhkými loukami. Především ornitologicky významné, ale i s výskytem řady zvlášť chráněných mokřadních druhů rostlin.

 • MUTENSKÁ OBORA  (43,53 ha, Op 20,02 ha) - Přírodě blízké smíšené a listnaté porosty (lipové doubravy). Bohaté floristicky. Významné pro přežití na tyto porosty vázané fauny.

 • BLANKO  (1,9319 ha) - Společenstvo oligotrofního rybníka významné algologicky, ornitologicky a batrachologicky.

 • HRÁDEČEK  (18,3457 ha)  - Mokřadní společenstva rašelinišť, rašelinných luk a rybníků, významná botanicky a ornitologicky.

 • SKALÁK U Senotína (14,2136 ha) - Zachovalé fragmenty luk svazů Calthion, Molinion, Violion caninae a mezotrofní rybník s vysokou diverzitou rostlin, bezobratlých živočichů i obratlovců vázaných na tyto biotopy. Systém mokřadního biotopu, který umožňuje v tomto území výskyt řady zvláště chráněných druhů rostlin (plovoucích i pobřežních) a na ně vázaných živočichů. Rezervace je tvořena dvěma plochami, rozdělenými tratí úzkokolejky, před zastávkou Senotín.